YASAL POLİTİKALAR

Gizlilik Politikası
Bu gizlilik politikası, şirketimiz, iştirakleri, bağlı şirketleri ve diğer grup şirketlerinin hakkınızda işlediği kişisel bilgileri, bu web sitesini bilgisayarınızda, dizüstü bilgisayarınızda, tablet bilgisayarınızda veya akıllı telefonunuzda kullandığınız zaman nasıl kullanacağını ve koruyacağını açıklamaktadır.
Lütfen, kendinizle ilgili herhangi bir detayı bizimle paylaşmadan önce aşağıdaki bilgileri okuyun. Kişisel bilgilerinizin burada belirtildiği şekilde işlenmesini istemiyorsanız, siteyi kullanmayın veya kişisel verilerinizi bizle paylaşmayın.
Avrasya Fuarcılık web sitelerinin herhangi bir bölümünü tarayarak veya kullanarak, bu gizlilik politikasına bağlı olmayı kabul ederseniz.

BİZ KİMİZ
Avrasya Fuarcılık Ltd. Ltd, İstanbul Türkiye’de 1050466136 vergi numarası ile kayıtlıdır ve Fulya Mah. Ali Sami Yen Sk. No:9 D.4 P.K. 34394 Şişli - İstanbul adresinde kayıtlıdır.
Şirketimiz Avrasya Fuarcılık, fuarlar, tanıtımlar, toplantılar, seminerler, konferanslar vb. organizasyonlar için etkinlik, yayıncılık ve internet faaliyetlerinde bulunan bir şirkettir.
Şirketimiz faaliyeti dolayısıyla elde ettiği yahut elde edeceği kişisel verilerin korunmasına büyük bir önem vermektedir. Bu bağlamda kişisel verilerin işlenmesi, korunması, saklanması, imhası ve veri sahiplerinin bilgilendirilmesi, konusunda uygulanacak ilkeleri ve alınacak önlemleri belirlemek amacıyla bu politikayı hazırlamış olup, şirketimiz kişisel verilerle ilgili faaliyetini gerek Kişisel Verilerin Korunması Politikası gerekse 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında gerçekleştirmektedir.

KİŞİSEL VERİ NEDİR
Kişisel veriler kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI, AKTARILMASI, TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Şirketimiz kişisel verileri,

 • Fuarla ilgili bilgilendirme yapılması
 • Katılımcılarla ziyaretçiler arasında etkin bir iletişimin kurulması
 • Kanundan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, şirketimizin yasal haklarının korunması
 • Sözleşme müzakerelerinin gerçekleştirilebilmesi, sözleşmelerin akdedilmesi, ifası, Sözleşme süreçlerinin takibi, sonlandırılması
 • Müşterilerine daha iyi hizmet verilebilmesi, müşterilere uygun proje ve hizmetlerin saptanması
 • Ürün ve hizmetlerin geliştirilebilmesi
 • Şirket faaliyetinin yönetimi, icrası, denetlenmesi
 • Müşteri tercihlerine uygun ürün ve hizmet sunulması
 • Müşteri talep ve şikayetlerinin takibi, yerine getirilebilmesi, Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi
 • Şirketin ihtiyaç duyduğu malzeme ve hizmetlerin temini
 • Şirket faaliyetinin tanıtımı, duyurulması, satış ve pazarlama faaliyetlerinin icrası
 • Şirketin ihtiyaç duyduğu insan kaynaklarının temini, planlanması, yönetimi, denetlenmesi, özlük haklarının sağlanması
 • Şirket içerisinde, grup şirketleri ve tedarikçilerle gerekli koordinasyon, iş birliğinin sağlanması
 • Şirketimizin sözleşme ve kanunlardan doğan haklarının korunması
 • Hizmet sözleşmesi imzalaması
 • Ürün ve hizmetleri temin edilmesi
 • Pazarlama teklifleri yapılması
 • Faturalandırma ve ödeme işlemlerinin yapılması
 • Mevcut hizmet ve ürünlere ilişkin herhangi bir değişiklik veya eklemeyle ilgili olarak sizinle iletişim kurmak

Amaçları ile işlemektedir.
Avrasya Fuarcılık ayrıca bilgilerinizi dahili kayıt tutma, analiz, profil oluşturma ve pazar araştırması gibi meşru iş ve ticari nedenlerle de kullanacaktır. Verilerinizi bu amaçla işlemek için, adımıza hareket eden üçüncü kişi işlemcilere iletilebilir. Verileriniz yürürlükte bulunan mevzuata göre korunacaktır. Bize verdiğiniz herhangi bir geri bildirim, web sitemizi veya sunduğumuz hizmeti iyileştirmek amacıyla kullanılmaktadır.
Web sitelerimizde ve diğer pazarlama materyallerimizde kullanmak için etkinliklerimizde fotoğraf çekebilir ve kamera kaydı yapabiliriz.
Kişisel bilgilerinizi işlemek için bir veya daha fazla nedenimiz olmalı, bunlar:

 • Bir müşteri, tedarikçi veya çalışan iseniz sizinle bir sözleşme yapmak için
 • Kanuni yükümlülüğümüz olduğunda
 • Meşru menfaatimize olduğunda
 • Onay verdiğinizde

Bir meşru menfaat, bilgilerinizi işlemek için bir iş ya da ticari bir neden olduğunda adil ve menfaatinize en uygun şekilde uygulanır.
Bunlar aşağıdakilerden bazılarını veya tümünü içerir;

 • Dolandırıcılığı belirlemek ve önlemek
 • Müşterilerimizin yararına iletişimimizi kişiselleştirmemize veya geliştirmemize yardımcı olmak için
 • Sistemlerimizin güvenli olmasını sağlamak için
 • Kullanıcıların web sitemizle nasıl etkileşimde bulunduğunu daha iyi anlamak için Meşru menfaatlerimizi daima kişisel veri haklarınız mukabilinde dengeleyeceğiz.

Şirketimiz kişisel verileri, web sitesinde yayınladığınız verilerden, çevrimiçi formlardan, e-postalardan ve bizimle iletişime geçebileceğiniz diğer yollardan elde etmektedir. Topladığımız veriler web sitesini ve hizmetlerimizi nasıl kullanmak istediğinize bağlı olarak değişir.
Kişisel verilerin işlenmesi, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.
Şirketimiz kural olarak kişisel verileri kendi faaliyeti için işlemektedir. Bu bağlamda şirketimiz hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere (Topluluk Şirketlerine, iş ortaklarına, hissedarlarına, iştiraklerine, sigorta şirketlerine, tedarikçilere, kamu kurum ve/veya kuruluşlara ve aynı amaçlarla üçüncü kişilere) aktarabilmektedir.
Şirketimiz, ilgili mevzuatta öngörülmesi durumunda kişisel verileri bu mevzuatta belirtilen süre boyunca saklamaktadır. Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse kişisel veriler, Şirketimiz’in o veriyi işlerken yürütülen faaliyet ile bağlı olarak Şirketimiz uygulamaları ve ticari teamüller uyarınca işlenmesi gerektiren süre kadar işlenmektedir. Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz halinde bu talebiniz Şirketimiz tarafından yasal düzenlemeler ile belirlenen süre sonunda yerine getirilebilecek; ancak bu süre zarfında kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından işlenmeyecek ve ulusal ve uluslararası yasa, düzenleme ve sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.
Ayrıca şirketimizin faaliyetine ilişkin stratejilerin belirlenmesi ve denetim faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacıyla hissedarlarımızla paylaşılabilecektir.
Şirketimiz kişisel verileri, bu politikaya uygun olarak yeterli korumanın bulunması, yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması kaydıyla kişisel verileri yurt dışına aktarabilecektir.
Tüm kişisel bilgileriniz UK Veri Koruma Yasası ve AB’nin Genel Veri Koruma Düzenlemelerine (GDPR), ayrıca 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak işlenecektir.

GÜVENLİK
Bilgilerinizin güvenliğini sağlamayı taahhüt ediyoruz. İzinsiz erişim, ifşa veya hukuka aykırı işlemlerin engellenmesi için, web sitesi üzerinden topladığımız bilgileri güvende tutmak ve korumak için doğru fiziksel ve organizasyonel prosedürleri uygulamaya koyduk.

Hizmetlerimizi gerçekleştirmek ve dahili kayıt tutmak için veya siz bu bilgilerin silinmesini isteyene kadar, gerekli olduğu sürece kişisel bilgileri saklarız. Kişisel bilgilerinizin herhangi bir zamanda info@eurasiafairs.com adresinden bize ulaşarak silinmesini isteyebilirsiniz.

VERİ SAHİBİNİN HAKLARI
Veri sahibi kişisel verilerin elde edilmesi esnasında aydınlanma hakkına sahiptir. Bu metin veri sahibinin aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır. 
Ayrıca veri sahibi,

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Açık rızaya dayalı işleme halinde her zaman, 6698 sayılı Kanun ile öngörülen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak işlenme halinde işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktığı takdirde 6698 sayılı Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
 • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren şartların ortadan kalkması halinde imha edilmesini isteme
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi yahut imha edilmesi halinde yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

hakkına sahiptir. Veri sahibi taleplerini kimliğini belgelendirmek koşuluyla aşağıda yer alan açık adrese, telefon numarasına yahut e-posta adresine bildirebilir;
Unvan : Avrasya Fuarcılık Tan. Org. Hiz. Ltd. Şti.
Adres : Fulya Mah. Ali Sami Yen Sk. No:9 D.4 P.K. 34394 Şişli - İstanbul
E-posta : info@eurasiafairs.com
Tel : +90 (212) 347 10 54

Veri sahibinin talepleri, en fazla 30 (otuz) gün içerisinde yerine getirilir ve bu konuda veri sahibine ücretsiz olarak gerekli bilgi verilir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.
Kişisel bilgilerinizin doğru ve güncel olduğundan emin olmak istiyoruz. Elde ettiğimiz bilgiler sizin tarafınızdan sağlandığından, lütfen bilgilerinizin doğru ve güncel kalmasını sağlayın. Ayrıca, bize info@eurasiafairs.com adresinden e-posta göndererek yanlış olduğunu düşündüğünüz bilgileri düzeltmemizi, doğrulamamızı veya kaldırmamızı isteyebilirsiniz.
Şirketimizin kişisel verilerinizi kullanma şekli hakkında herhangi bir şikâyetiniz varsa, lütfen yukarıdaki adresten bizimle iletişime geçin. Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla şirketimizce tarafından her zaman güncellenebilir.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 11. maddesi kapsamında dilediğiniz zaman Veri Sorumlusu olan Avrasya Fuarcılık’a başvurarak aşağıda belirtilen haklarınızı kullanabilirsiniz. Buna göre kişisel verisi işlenen ziyaretçilerimiz, yukarıda anılan haklarınız yasa ile sınırlandırılmıştır ve tarafımızca muhtemelen ancak belirli koşullar dahilinde sağlanabilecektir. (lütfen özellikle KVKK’nın 10. ve 13. maddelerini inceleyiniz).
Yukarıda anılan haklarınızı kullanmayı talep etmeniz halinde lütfen, info@eurasiafairs.com adresine eposta gönderiniz. (Örn. Adres değişikliği)

 

Ticari Marka ve Telif Hakları

TELİF HAKKI
Telif hakkı Future Fish Eurasia. Her hakkı mahfuzdur. Bu sitede yer alan tüm metinler, görüntüler, grafikler, animasyonlar, videolar, müzik ve diğer materyaller üzerinde Future Fish Eurasia markasınının telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet hakları bulunmaktadır. Bu döküman, bilgi ve belgeler Avrasya Fuarcılık’ın açık yazılı izni olmaksızın çoğaltılamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez ya da diğer web sitelerinde yayınlanamaz.

TİCARİ MARKA
Bu web sitesinde görünen markalar, logolar, amblemler, sloganlar ve tasarımlar dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere Avrasya Fuarcılık iştiraklerinin, bağlı şirketlerinin, sponsorlarının, destekleyenlerinin ya da lisans verenlerin ticari markaları ve/veya hizmet markalarıdır.